MSMS's Policy

I/ Privacy Policy

MTC JSC is committed to the absolute security of customers' personal information in accordance with the company's information protection policy and the provisions of Vietnamese law. Specifically:

1. Purpose of collecting personal information

The purpose of collecting customer information is to serve:

- Orders: Proceed to meet your requirements. Support customers with problems they are facing. Around the services that MTC JSC provides.

- Customer care service: including feedback on requests, complaints, warranties, comments from customers for the company's services.

- Personalization: we have enough data to get an overview of our customers. From there, enough basis to improve service quality when customers

- Introducing and promoting information products or services to customers who use the services of the company we .

- Security: This is the basis to help MTC JSC prevent dangerous activities. Such as destroying or impersonating customer activities.

- As required by law: depending on the provisions of the law from time to time, we may collect, store and provide at the request of the competent state agency.

2. Scope of use of personal information

We collect customer information when:

- Customer Direct provides MTC JSC when customers visit our website at: https://msms.vn and to include such information as: name, phone number, email, ..

- Personal information collected will only be used within the company.

3. Information storage time

The user's personal data is stored until a cancellation is requested from the user. The rest of the user's personal information will be kept confidential on msms.vn's server .

4. Persons or entities that may have access to such information:

At MTC JSC and for each employee, customer's personal information belonging to company secret is strictly confidential. MTC JSC will not buy, sell, share or exchange any personal information with other third parties.

Except for the purposes of using information as stated above, we may disclose or provide in the following cases when it is absolutely necessary:

+ Partners who provide services to us. Involves order fulfillment and is limited to the required information only. As well as always apply regulations to ensure security and confidentiality.

+ The programs are affiliated, co-implemented, outsourced as mentioned in Section 1. And it always applies the requirements of personal information security.

+ Legal requirements: we will disclose personal information if it is required by law. And such disclosure is reasonably necessary to comply with legal processes.

5. Information of information collection, storage and management units

MOBILE TELECOMMUNICATION CORPORATION (MTC JSC)

H.O: 3th floor, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, HCMC

P.O: 20/7/9 Ho Dac Di Street, Tay Thanh Ward , Tan Phu District, HCMC

E: vip@msms.vn

6. Methods and tools for users to access and edit data:

If you have any request to access and correct the personal information provided, you can:

- Directly call the hotline number : 0903.238.247

- Send email: vip@msms.vn

MTC JSC sincerely thanks for the trust of customers.

I/ Chính sách quyền riêng tư

MTC JSC cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin của công ty và quy định của pháp luật Việt Nam. Đặc biệt:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng là để phục vụ:

- Đơn hàng: Tiến hành đáp ứng yêu cầu của bạn. Hỗ trợ khách hàng những vấn đề họ đang gặp phải. Xung quanh các dịch vụ mà MTC JSC cung cấp.

- Dịch vụ chăm sóc khách hàng: bao gồm các phản hồi về yêu cầu, khiếu nại, bảo hành, nhận xét của khách hàng đối với dịch vụ của công ty.

- Cá nhân hóa: chúng tôi có đủ dữ liệu để có cái nhìn tổng quan về khách hàng. Từ đó, đủ cơ sở để nâng cao chất lượng dịch vụ khi khách hàng

- Thông tin giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.

- Bảo mật: Đây là cơ sở giúp MTC JSC ngăn chặn các hoạt động nguy hiểm. Chẳng hạn như phá hủy hoặc mạo danh các hoạt động của khách hàng.

- Theo yêu cầu của pháp luật: tùy theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng khi:

- Customer Direct cung cấp cho MTC JSC khi khách hàng truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ: https://msms.vn và kèm theo các thông tin như: tên, số điện thoại, email, ..

- Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong công ty.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ cho đến khi người dùng yêu cầu hủy bỏ. Còn lại, thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của msms.vn.

4. Những người hoặc tổ chức có thể có quyền truy cập vào những thông tin đó:

Tại MTC JSC và đối với mỗi nhân viên, thông tin cá nhân của khách hàng thuộc bí mật công ty được bảo mật nghiêm ngặt. MTC JSC sẽ không mua, bán, chia sẻ hay trao đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào với các bên thứ ba khác.

Ngoại trừ những mục đích sử dụng thông tin như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp trong những trường hợp thật cần thiết:

+ Các đối tác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Liên quan đến việc thực hiện đơn đặt hàng và chỉ giới hạn ở những thông tin được yêu cầu. Cũng như luôn áp dụng các quy định để đảm bảo tính bảo mật và bí mật.

+ Các chương trình liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài nêu tại Mục 1. Và luôn áp dụng các yêu cầu về bảo mật thông tin cá nhân.

+ Yêu cầu pháp lý: chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân nếu pháp luật yêu cầu. Và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

5. Thông tin của đơn vị thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG (MTC JSC)

H.O: Lầu 3, Tòa nhà Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

P.O: 20/7/9 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM

E: vip@msms.vn

6. Phương pháp và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu:

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào để truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, bạn có thể:

- Gọi trực tiếp số hotline: 0903.238.247

- Gửi email: vip@msms.vn

MTC JSC xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý khách hàng.

II/ Refund and return conditions

In order to improve the reputation of MTC JSC and create customer confidence when using the services of the Company . We offer the following Return, Service Cancellation and Refund policy:

1- Conditions apply

Subject to the terms and conditions set forth in this Return, Service Cancellation and Refund Policy and which form part of the Terms of Service, MTC JSC protects your interests by allowing requests to be submitted. return service, cancel service or refund in advance within 5 (five) business days.

2- Refund conditions , no charge

Customers can only request Return, Cancellation and Refund in the following cases:

- The service is faulty during use .

- The service does not match the information in the registered order.

All requests for payment, service cancellation and refund must be notified via Email/Phone number. Contact email ( vip@msms.vn ) or hotline/viber: +84902475665. Will check and refund within 3 hours

Because MTC JSC always carefully considers each customer's return/cancellation and refund request and reserves the right to make the final decision on such request based on the foregoing provisions and the Terms of Service. of the company

3 - Payments, Cancellation and Refunds

Returns, Cancellations and Refunds are free of charge, provided that you comply with the provisions of this Returns, Cancellation, and Refund Policy.

4 - Refund the service if there is a complaint

MTC JSC will only Refund to customers when we receive a complaint about an error message . Refunds will be credited to your designated credit card or bank account on a case-by-case basis.

Contact email system ( vip@msms.vn ) or hotline / viber: +84902475665. Will check and refund within 3 hours

II/ Hoàn tiền và điều kiện đổi trả

Nhằm nâng cao uy tín của MTC JSC và tạo niềm tin cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Công ty. Chúng tôi cung cấp chính sách Trả lại, Hủy Dịch vụ và Hoàn tiền sau:

1- Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả lại, Hủy Dịch vụ và Hoàn tiền này và là một phần của Điều khoản Dịch vụ, MTC JSC bảo vệ lợi ích của bạn bằng cách cho phép gửi yêu cầu. trả lại dịch vụ, hủy dịch vụ hoặc hoàn tiền trước trong vòng 5 (năm) ngày làm việc.

2- Điều kiện hoàn lại tiền, không tính phí

Khách hàng chỉ có thể yêu cầu Trả hàng, Hủy và Hoàn tiền trong các trường hợp sau:

- Dịch vụ bị lỗi trong quá trình sử dụng.

- Dịch vụ không khớp với thông tin trong đơn hàng đã đăng ký.

Mọi yêu cầu thanh toán, hủy dịch vụ và hoàn tiền phải được thông báo qua Email / Số điện thoại. Liên hệ email (vip@msms.vn) hoặc hotline / viber: +84902475665. Sẽ kiểm tra và hoàn tiền trong vòng 3 giờ

Bởi vì MTC JSC luôn xem xét cẩn thận yêu cầu trả / hủy và hoàn tiền của từng khách hàng và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và Điều khoản dịch vụ. của công ty

3 - Thanh toán, Hủy và Hoàn lại tiền

Trả hàng, hủy và hoàn tiền là miễn phí, với điều kiện bạn tuân thủ các quy định của Chính sách Trả hàng, Hủy và Hoàn tiền này.

4 - Hoàn tiền dịch vụ nếu có khiếu nại

MTC JSC sẽ chỉ Hoàn tiền cho khách hàng khi chúng tôi nhận được khiếu nại về thông báo lỗi. Tiền hoàn lại sẽ được ghi có vào thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng được chỉ định của bạn trong từng trường hợp cụ thể.

Hệ thống email liên hệ (vip@msms.vn) hoặc hotline / viber: +84902475665. Sẽ kiểm tra và hoàn tiền trong vòng 3 giờ

III/ How to buy and Delivery

Step 1: Select a country, select a service, and proceed to purchase

Step 2: Register an account, fill in your email information

Step 3: Top up to buy message balance

Step 4: Successfully top up the balance will be added to the account, and a notification will be showed right there, or sent to the registered email

III/ Cách thức mua hàng và giao hàng

Bước 1: Chọn quốc gia, chọn dịch vụ và tiến hành mua hàng

Bước 2: Đăng ký tài khoản, điền thông tin email của bạn

Bước 3: Nạp tiền để mua số dư tin nhắn

Bước 4: Nạp tiền thành công số dư sẽ được cộng vào tài khoản và thông báo sẽ hiển thị ngay tại đó hoặc gửi đến email đã đăng ký

IV/ Payments

1. In case an invoice is issued, please transfer money according to the following information:

+ Beneficiary account name: CONG TY CO PHAN VIEN THONG DI DONG

+ Account number: 007 100 527 3970 opened at Vietcombank - HCM Branch

2. In case the invoice is not issued, please transfer the following information:

+ Beneficiary account name: CONG TY CO PHAN VIEN THONG DI DONG

+ Account number: 087704070005377 at Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HD Bank) - Cong Hoa Branch

After the payment is completed within 10-30 minutes, the balance will be added to your account

In case you need urgent support, you can contact hotline / viber: +84902475665 for quick handling

IV/ Thanh toán

1. Trường hợp xuất hóa đơn, Quý khách vui lòng chuyển khoản theo thông tin sau:

+ Tên tài khoản thụ hưởng: CONG TY CO PHAN VIEN THONG DI DONG

+ Số tài khoản: 007100 527 3970 mở tại Vietcombank - CN HCM

2. Trường hợp chưa xuất hóa đơn, Quý khách vui lòng chuyển thông tin sau:

+ Tên tài khoản thụ hưởng: CONG TY CO PHAN VIEN THONG DI DONG

+ Số tài khoản: 087704070005377 tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) - Chi nhánh Cộng Hòa

Sau khi thanh toán hoàn tất trong vòng 10-30 phút, số dư sẽ được cộng vào tài khoản của bạn

Trường hợp cần hỗ trợ gấp bạn có thể liên hệ hotline / viber: +84902475665 để được xử lý nhanh chóng

V/ Terms and condition

1. Information we collect:

We understand that personal information is owned by each customer, is a sensitive, important matter and needs to be absolutely confidential. We are committed to only using your name and information related to you in accordance with the content of the Privacy Policy. We only collect information related to the transaction of goods.

We only collect, process and store your information for order processing, delivery, and payment. Other than that, not for any other purpose. You can rest assured when conducting transactions on our website

2. Information we use:

When requesting to declare personal information, we want to provide you with the most practical services.

Information collected through the website will help us:

• Consult, answer your questions

• Provide you with the latest information about us

• Conduct customer surveys

• Carry out promotional activities related to Agents/Customers

• Measure and improve products

Your information will be stored by us during the time you use our goods/services.

3. Information security:

We always make the security of your personal information the number 1 priority. We always try to secure user information from invalid data access, alteration, destruction.

We respect your privacy and promise not to sell, rent, share, or disclose your personal information for commercial purposes in violation of our commitments in this privacy policy.

We understand that your rights in the protection of personal information are also our responsibility, so in case of any questions or comments related to our privacy policy, please Contact via hotline: +84 902475665.

4. Information storage time:

We will keep the customer's personal information for about 1 year until the customer no longer trades. We will retain and use customer information as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes and enforce our agreements.

Change:

Our Privacy Policy may change from time to time, in response to changes in the law or our services.

You can change your contact information at any time by contacting us. Your changes will be updated shortly.

You can delete your order at any time by contacting us.

If you would like to request removal of non-purchased orders, please contact us.

5. Subjects of information sharing:

We may disclose personal information of customers at the request of lawyers as well as competent authorities.

We will release your information when we believe it is necessary to protect your interests, ensure the safety of you or others, investigate fraud.

We also use cookies, tracking pixels and similar technologies of third parties such as Google, Facebook, Adroll.Cookies which are small data stored in your browser in order to better optimize your experience. for you; including the storage of your information for future logins, and the delivery of tailored advertisements and offers to you.

V/ Điều khoản và điều kiện

1. Thông tin chúng tôi thu thập:

Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của mỗi Quý khách hàng, là vấn đề nhạy cảm, quan trọng và cần được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi cam kết chỉ dùng tên và thông tin liên quan đến Quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin liên quan đến việc giao dịch hàng hóa.

Chúng tôi chỉ thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin của Quý khách cho quá trình xử lý đơn đặt hàng, giao hàng, thanh toán . Ngoài ra không vì bất cứ mục đích nào khác. Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm khi tiến hành giao dịch trên website của chúng tôi

2. Thông tin chúng tôi sử dụng:

Khi yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, chúng tôi mong muốn cung cấp những dịch vụ thiết thực nhất tới bạn.

Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp chúng tôi:

• Tư vấn, giải đáp thắc mắc của bạn

• Cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về chúng tôi

• Thực hiện các bản khảo sát khách hàng

• Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan Đại lý/ khách hàng

• Đo lường và cải thiện sản phẩm

Thông tin của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng hàng hoá/ dịch vụ của chúng tôi.

3. Bảo mật thông tin:

Chúng tôi luôn đưa việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên số 1. Chúng tôi luôn cố gắng để bảo mật thông tin người dùng từ những truy cập, thay đổi, phá hủy dữ liệu không hợp lệ.

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam đoan sẽ không bán, cho thuê, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của bạn vì mục đích thương mại vi phạm cam kết của chúng tôi ghi trong chính sách bảo mật này.

Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua số hotline: +84 902475665.

4. Thời gian lưu trữ thông tin:

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng trong khoảng 1 năm cho đến khi khách hàng không còn giao dịch. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi

Thay đổi:

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian, để đáp ứng những thay đổi của luật pháp hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ bất kì lúc nào bằng cách liên hệ với Chúng tôi .Thay đổi của bạn sẽ được cập nhật ngay sau đó.

Bạn có thể xoá đơn hàng bất kì lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn muốn yêu cầu loại bỏ những đơn hàng không mua, hãy liên hệ với chúng tôi.

5. Đối tượng chia sẻ thông tin:

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của luật sư cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của khách hàng khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đảm bảo sự an toàn của khách hàng hoặc người khác, điều tra gian lận

Chúng tôi cũng có sử dụng những cookie, tracking pixel và các công nghệ tương tự của các đối tác thứ ba như Google, Facebook, Adroll.Cookie là những dữ liệu nhỏ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn nhằm tối ưu hơn trải nghiệm dành cho bạn; trong đó có việc lưu trữ thông tin của bạn cho những lần đăng nhập sau, và việc đưa những mẫu quảng cáo và ưu đãi phù hợp dành cho bạn.

MOBILE TELECOMMUNICATION CORPORATION (MTC JSC)

H.O: 4 Nguyen Dinh Chieu Street,Da Kao Ward, District 1, HCMC

P.O: 20/7/9 Ho Dac Di Street, Tay Thanh Ward , Tan Phu District,HCMC

Email: vip@msms.vn

Hotline: 0903.238.247

Business Registration Certificate No. 0309530644 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on October 29, 2009

Copyright © MOBILE TELECOMMUNICATION CORPORATION
Đã đăng ký bộ công thương
UKAS ISO 27001:2013